دفعه پیش که وحید و خانومش مهمونمون بودن وحید خودشو خفه کرد با سوپ شیر بس که خوشمزه بود