توصیه ی من به شما جوانان پر شور اینه که طرفدار و هوادار یک شخص، یک برند، یک جریان باشید ولی زامبی نباشید دیگه