البته فکر کنم سردار نقدی تا جمعه نمی‌تونه صبر کنه و همین امروز فردا یه تریبونی پیدا کنه و هی بگه ولنگاری فرهنگی. نفوذ دیگه کهنه شد