روز و شب ما بچه‌های آخر خونواده که زندگی مستقل تشکیل دادیم و دور از پدر و مادر مسن و مریضمون هستیم سراسر استرس و نگرانیه