آجرلو برای محبوب شدن بین هوادارای تیراختور راه رو اشتباه رفت. مرد حسابی این چه تصمیمیه آخه؟ چار نفر ریختن زیر پست اینستاگرامت گرخیدی؟