حاضرم با زبون روزه قسم بخورم حداقل نصف این مدعیان جدایی طلبی و گریبان چاک کنندگان در حمایت از آذربایجان، فقط یه چیزایی در این مورد شنیدن

2015-2016 Mokum.place