حاضرم با زبون روزه قسم بخورم حداقل نصف این مدعیان جدایی طلبی و گریبان چاک کنندگان در حمایت از آذربایجان، فقط یه چیزایی در این مورد شنیدن