میگم سیستمتون داره دیتا رو بررسی مسیکنه که پیغام برمی‌گردونه. می‌گه نه بسته‌ی شما اصلن نمیاد. قشنگ معلومه قابلیت تشخیص هر رو از بر نداره