من پیمان‌کار باید این شرایط رو بهشون یادآوری کنم. منم که همه‌ش یادم نمی‌مونه. می‌گن چرا این صورتحساب این‌طوری محاسبه شده؟ دو ساعت باید بگردم