سوشا مکانی رو ۶ ماه به خاطر شلوارش محروم کردن؟ این احکام کمیته‌ی به ظاهر اخلاق فدراسیون فوتبال طبق چه معیار و متر و اندازه‌ایه آخه؟