چطور میشه که هر سال به تعداد روزه‌نگیرها اضافه می‌شه ولی این صف نونوایی دم افطار خلوت نمیشه؟ ظواهر رو حفظ کردیدها