سعیدی به زدن بنر در سطح شهر برای قدردانی از مردمی که بهش رای دادن اکتفا نکرده و قصد داره همایش هم برگزار کنه در تشکر از ملت