بهادر مالکی فقط حرف بزنه، نمی‌خواد نقش بازی کنه :))