دبیرستان یه پژوهشی در مورد شهریار داشتیم،رفتیم سر مزارش با ملت هم مصاحبه کنیم، از هرکی پرسیدیم دیگه در مورد شهریار چی می‌دونی؟ گفت معتاد بود