چرا هرچی می‌ریم جلوتر، روزای قبل «چقدر خوب بود اون روزا»تر میشه؟