البته چرا باید اون فرد پرسش‌گر رو قانع کنم، نمی‌دونم