طرفدارای اسپانیا فقط ۲۵ سال به بالا رو قبول دارم. آدم کمی خیالش راحته که بعد از ۲۰۰۸ طرفدارش نشدن.