آدم خیر ندیده‌ای که دی‌وی‌دی‌های قهو‌ه تلخ منو بردی و پس نیاوردی و منم اصلن یادم نیست تو کی هستی و کی اونا رو بهت دادم، بیار پسشون بده