فرانسوی‌ها چقدر حرف ناخوانا دارن تو اسامی و کلماتشون. مردم مسخره‌ی شمان مگه؟