به به پنالتی برای رومانی. گل بشه ۱۰۰ درصد نتیجه رو درست پیش‌بینی کردم