نیگا تو رو خدا فقط کافی بود ۴ دقیقه دفاع کنن. نمیگن ملت رو ما حساب کردن. وقت شریفشونو گذاشتن بازی رو پیش‌بینی کردن.