وسط کار بچه شیرخواره نگه نداشته بودیم که اونم به لطف همکار محقق شد :))