این‌که کیهان و وطن امروز و هم‌فکراشون نگران رکود اقتصادی و بسته شدن کارخانه‌هایی مثل ارج هستن خیلی خوب و درسته به نظرم