ولی منصفانه‌ش اینه که بگن دولت محمود هم کم تاثیر نداشته تو این رکود. یه طوری ژست می‌گیرن و انتقاد می‌کنن که انگار اصلن محمودی وجود نداشته