به ولای علی این پیش‌بینیم هم مثل دیشب در دقایق آخر به فنا بره من می‌دونم و شماها