آلبانی یه طوری بازی می‌کنه انگار سوییس ۱۰ نفره‌س. بابا بذارید یه گل دیگه بزنن حداقل پیش‌بینی من درست باشه.