من که می‌دونم مثل بازی دیشب دقیقه ۸۸ آلبانی یکی می‌زنه باز گند می‌خوره تو پیش‌بینی من