عجب دروازه‌بانی داره آلبانی. یه تنه نتیجه رو نگه داشته