من پیش خودم چی فکر کردم که این بازی رو ۲-۱ به نفع اسلواکی پیش‌بینی کردم؟