من سعی می‌کنم دیگه پیش‌بینی نکنم. یا هرچی به ذهنم رسید برعکسشو ثبت کنم. نگران بازی انگلیس روسیه‌م