عادل اگه بازی رو گزارش کنه از شبکه ۳ می‌بینم بازی رو