خب خدا رو شکر پیمان یوسفی گزارش‌گره با خیال راحت زدم از ترکیه ببینم