ولی این بازی رو باید می‌دادن سرهنگ علیفر گزارش کنه که هی بگه هری کین و کیف کنه