بابا اون توپ لامصب نمیره تو اون دروازه صاب مرده. دیگه اینا چیکار کنن؟