دکتری که بیمارستان بهش نیاز داره و به دلیل همین نیاز هروقت که دوست داره میاد و میره به نوعی باج گیره