ورزشگاه قشنگ ساکت شدبعد صدای انفجار، گزارش‌گر ترکیه هم اشاره کرد به انفجار