جالبه که اسم بازیکنای ترکیه به زبان خودشون نوشته شده پشت پیراهنشون