آمریکایی‌ها کی چغر و بد بدن شدن دیگه؟ روس‌ها چغر و بد بدن بودن که