خدا رو شکر داورای کشتی لباسشون پوشیده‌ست دو بنده تنشون نیست وگرنه الان داشتیم تصاویر آهسته‌ی تماشاگرا رو که تو تاریکی نشستن می‌دیدیم