آلمان حداقل یه گل بزنه امتیاز تفاضل گل رو هم بگیرم