خوبه من شرط بندی نمی‌کنم با این پیش‌بینی‌های مفتضحانه‌م. زندگیمو می‌باختم. آخه ۳-۱ آلمان؟