فقط موقع تلفظ اسم شواین اشتایگر توجه داشته باشید باید بی اعراب تلفظ کنید اول اسمش رو. شْواین اشتایگر. شُواین غلطه طبق فرموده استاد علیفر