طبیعت فقط گل و درخت و رودخونه نیست، انسان هم جزو طبیعته، مذکر و مونث بودن موجودات هم جزو طبیعته وکسی که این طبیعت رو به هم بزنه نرمال نیست