دکتر گفته بود ۱۱ بیمارستان باش با مدارک مامان، راس ۱۱ اونجا بودم ولی گفتن رفته. زنگ زدن بهش گفت مدارک رو بگیرید و بگید ۴ شنبه بیاد دنبالش