نیم ساعت بعد خود دکتر زنگ زد بهم گفت کارت رو انجام دادم چهارشنبه بیا ببینمت. عذرخواهی هم کرد بابت زود رفتنش. جالب بود این رفتارش