هزار بار تا حالا پرسیده وحید ینی من خوب میشم؟ ینی اینو بریم دیگه حالم خوب میشه؟ هربار گفتم آره قربونت برم، خوب میشی. چیزیت نیست که.