دکتر دید یخورده حالیمه، قشنگ توضیح داد فرآیند رادیوتراپی رو. تازه فهمیدم ۷ سال پیش اون ۳۵ جلسه رادیوتراپی مامان با حداکثر دوز ممکن بوده