هم‌زمان شیمی‌درمانی هم می‌شد دیگه جونی به تنش نمونده بود. دور از جونش مثل جنازه برش میداشتیم میاوردیمش خونه میذاشتیم تو رختخوابش