خوشبختانه ۷ امتیاز این مسابقه رو هم گرفتم تا این لحظه. من ۲-۱ پیش‌بینی کرده بودم نمی‌دونستم چک اتوبوسی دفاع می‌کنه