مروان فلینی رنگ ان۳ زده به موهاش ولی نگرفته مثل موهای نقی معمولی هویجی شده