تو کار خودشون هم همینن ها. فکر کن مثلن مدیر مالی به مسئول درآمد گفته فلان کار رو بکن، اینم گفته کتبن دستور بده، طرف گفته نه کتبن نمی‌تونم.